Thu, 05 / 2015 2:53 am | ngan123

Bên cạnh việc thẩm định hiệu quả của dự án đầu tư BĐS, một nội dung rất quan trọng cần xem xét trước khi đưa ra quyết định cấp tín dụng đó là mức độ rủi ro tín dụng nếu tài trợ cho chủ đầu tư thực hiện dự án đó. Một phương pháp hữu […]

Bên cạnh việc thẩm định hiệu quả của dự án đầu tư BĐS, một nội dung rất quan trọng cần xem xét trước khi đưa ra quyết định cấp tín dụng đó là mức độ rủi ro tín dụng nếu tài trợ cho chủ đầu tư thực hiện dự án đó. Một phương pháp hữu hiệu để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng đó là áp dụng các công cụ để đánh giá hay lượng hóa rủi ro tín dụng. 
Thông qua việc “chấm điểm” đối với mức độ rủi ro của khách hàng vay, bộ phận thẩm định và cấp phê duyệt có thể dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định đồng ý hoặc từ chối cấp tín dụng. Các công cụ lượng hóa rủi ro tín dụng phổ biến như xếp hạng khách hàng, xác xuất nợ quá hạn, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro… đều đã được các tổ chức tài chính lớn trên thế giới áp dụng từ rất lâu và mang lại hiệu quả cao trong việc tính toán, dự báo và phòng ngừa rủi ro tín dụng.
Trong công tác thẩm định các dự án đầu tư BĐS tại Maritime Bank, các công cụ đánh giá mức độ rủi ro có thể được áp dụng như sau:
– Thứ nhất, triển khai việc xếp hạng tín dụng khách hàng – Ratings đối với các khách hàng vay vốn đầu tư dự án BĐS.
Việc “chẩm điểm” xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng vay vốn sẽ cho phép Maritime Bank dự báo được khả năng trả nợ của khách hàng trong tương lai. Các căn cứ để chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn gồm:
Những công cụ kiểm soát rủi ro trong một dự án bất động sản
• Các chỉ tiêu tài chính: bao gồm
+ Các tỷ số thanh khoản để đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn của khách hàng: hệ số thanh khoản hiện thời, hệ số thanh khoản nhanh, hệ số thanh toán tổng quát, hệ số khả năng trả lãi, 
+ Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động để đo lường mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp: vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải thu, kỳ thu tiền bình quân, vòng quay tổng tài sản
+ Các tỷ số đòn bẩy tài chính để đo lường mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp: hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu, hệ số nợ so với tổng tài sản, hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu, hệ số nợ dài hạn , hệ số khả năng hoàn trả lãi vay, hệ số khả năng trả nợ
+ Các chỉ tiêu khả năng sinh lời để đo lường mức độ sinh lời của doanh nghiệp: hệ số thu nhập trên tổng tài sản, khả năng sinh lời so với doanh thu…
• Các chỉ tiêu phi tài chính
Bao gồm thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, uy tín trong quan hệ với các tổ chức tín dụng, khả năng trả nợ, trình độ quản lý của nhà lãnh đạo doanh nghiệp, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng ứng phó của doanh nghiệp với các biến động của thị trường. Thông thường, các chỉ tiêu phi tài chính được phân tích thông qua mô hình 6C gồm:
+ Charracter (Tư cách khách hàng vay),
+ Capacity (Năng lực khách hàng vay),
+ Cash (Thu nhập của người vay),
+ Collatéral (Tài sản đảm bảo),
+ Conditions (Điều kiện tín dụng)
+ Control (Khả năng kiểm soát vốn vay)   

Bài viết cùng chuyên mục