Mon, 05 / 2015 2:45 am | ngan123

Một dự án bất động sản cần đầu tư lớn bao giờ cũng phải huy động nguồn vốn vay từ ngân hàng, điều này là hết sức quan trọng, chính vì thế nên quá trình kiểm định tại ngân hàng lại càng ngày càng khắt khe hơn 1. Thực hiện việc hướng dẫn quy trình […]

Một dự án bất động sản cần đầu tư lớn bao giờ cũng phải huy động nguồn vốn vay từ ngân hàng, điều này là hết sức quan trọng, chính vì thế nên quá trình kiểm định tại ngân hàng lại càng ngày càng khắt khe hơn

1. Thực hiện việc hướng dẫn quy trình thẩm định dự án

– Ngân hàng nhà nước cân ban hành nội dung quy trình thẩm định dự án thống nhất trên cơ sở thẩm định dự án của các cơ quan khoa học, Bộ kế hoạch đâu tư, Bộ xây dựng, Bộ khoa học môi trường, của các ngân hàn sao cho phù hợp với điều kiện nước ta, đồng thời hoà nhập với thông lệ quốc tế
–  Ngân hàng nhà nước cần tăng cường hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho các Ngân Hàng bằng cách tổ chức các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ ngành, cần chú trọng kỹ năng thực hành bằng phầm mềm thẩm định trên máy tính với các ví dụ thực tiễn. Hàng năm Ngân hàng nhà nước nên tổ chức các hội nghị tổng kết đầu tư của các Ngân hàng thương mại vào từng lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và góp phần định hướng đầu tư trong thời gian tới
Một số quy trình kiểm tra dự án bất động sản hiện nay

2. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng-CIC:

– Nhằm từng bước phát triển và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng CIC, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Ngân hàng nhà nước) cần ban hành quy chế bắt buộc các TCTD và doanh nghiệp có giao dịch tín dụng phải thực hiện cung cấp thông tin cho Ngân hàng nhà nước và áp dụng các chế tài đối với các TCTD, các doanh nghiệp không cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.
– Thông tin cung cấp nên có thêm phần nhận xét định tính về khách hàng vay bên cạnh các chỉ tiêu định lượng như hiện nay, chi tiết về các khoản vay có liên quan ví dụ như tư cách người vay, tình hình bảo lãnh vay vốn, tài sản đảm bảo, chất lượng tín dụng trong thời gia vay
– CIC cần tăng cường chức năng kiểm tra tính chính xác, đầy đủ các thông tin do Ngân hàng thương mại cung cấp, trên cơ sở đó định kỳ có thông báo toàn ngành về tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành chính đối với các Ngân hàng thương mại vi phạm quy chế.

Bài viết cùng chuyên mục