Thu, 05 / 2015 2:49 am | ngan123

Đối với người đầu tư bất động sản thì khi tiến hành dự án cũng cần phải tính toán tới khả năng trả nợ trong dự án bất động sản, những khoản nợ này chính là khi vay vốn đầu tư dự án mà có, chính vì thế nên chủ đầu tư cũng cần phải […]

Đối với người đầu tư bất động sản thì khi tiến hành dự án cũng cần phải tính toán tới khả năng trả nợ trong dự án bất động sản, những khoản nợ này chính là khi vay vốn đầu tư dự án mà có, chính vì thế nên chủ đầu tư cũng cần phải tính toán tới những khoản nợ mình cần phải trả

1. Khoản nợ trong dự án bất động sản

–  Nợ gốc : số tiền vay để thực hiện dự án (bao gồm cả lãi vay trong thời gian đầu tư được tính gộp vào)
–  Nợ lãi : lãi tính trên số tiền gốc đã vay căn cứ theo lãi suất ngân hàng áp dụng cho khoản vay.
Kiểm tra khả năng trả nợ của một dự án  bất động sản

2. Nguyên tắc trả nợ trong dự án đầu tư bất động sản

Thông thường, ngân hàng sẽ yêu cầu chủ đầu tư bắt đầu trả nợ khi dự án đầu tư BĐS có nguồn thu (hoặc có thể sớm hơn nếu chủ đầu tư chấp nhận sử dụng nguồn thu khác để trả nợ cho dự án đầu tư BĐS).
Nguồn trả nợ của dự án bao gồm 02 nguồn chính là lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án. Căn cứ trên số tiền vay và lãi suất, chủ đầu tư có thể tính toán được số tiền phải trả định kỳ cho ngân hàng theo quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký kết. Từ đó xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp với dòng tiền của dự án. Trong những năm đầu khi dự án chưa khai thác hết công suất, chủ đầu tư cần phải tập trung toàn bộ nguồn thu từ lợi nhuận và khấu hao để trả nợ hoặc huy động thêm các nguồn khác để đảm bảo cân đối được các khoản phải trả nợ cho ngân hàng. Trong những năm sau khi áp lực trả nợ đã giảm bớt, chủ đầu tư có thể dần dần sử dụng lợi nhuận và khấu hao vào các mục đích khác.

Bài viết cùng chuyên mục