Mon, 05 / 2015 2:44 am | ngan123

Để hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường bất động sản bao giờ cũng cần chú trọng trong công tác khai thác quy hoạch nhiều hơn – Cần công khai quy hoạch các khu đô thị, chiến lược phát triển thị trường BĐS… để làm căn cứ cho Ngân hàng xác định được định […]

Để hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường bất động sản bao giờ cũng cần chú trọng trong công tác khai thác quy hoạch nhiều hơn
– Cần công khai quy hoạch các khu đô thị, chiến lược phát triển thị trường BĐS… để làm căn cứ cho Ngân hàng xác định được định hướng phát triển của thị trường, sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch của Chính Phủ, từ đó đưa ra các đánh giá chính xác đối với dự án.
–  Cân nghiên cứu ban hành Luật Quy hoạch. Hiện có rất nhiều quy hoạch: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch ngành. Luật Quy hoạch phát triển đô thị đã được ban hanh; Luật Quy hoạch sử dụng đất đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nghiên cứu trong Bộ Luật Đất đai; Nghị định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đã được ban hành. Vì vậy, cân thống nhất các quy hoạch vào một mối.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống thông tin về thị trường bất động sản
Mà điều thống nhất trước hết có thể thực hiện được là thống nhất về mặt luật pháp.
– Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, khuyến khích hoạt động đâu tư sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích của Ngân hàng. Cân bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS như: Luật đất đai, Luật xây dựng, luật nhà ở, Luật kinh doanh BĐS, Luật thuế… Hệ thống luật này cân đảm bảo tính đồng bộ, khoa học tạo điều kiện cho chủ đâu tư thực thi đúng pháp luật và là cơ sở để Ngân hàng xem xét dự án.
– Rà soát các văn bản chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tế để hệ thống các văn bản của Bộ, Ngành, Ngân hàng có tính pháp lý cao hơn chứ không đơn thuân là hướng dẫn nghiệp vụ.

Bài viết cùng chuyên mục