Thu, 05 / 2015 2:46 am | ngan123

Để có thể đều tra được nguồn tin chính xác trong dự án bất động sản, bạn cũng không thể thiếu được việc khai thác thông tin từ các cơ quan quản lý hoặc trực tiếp đi điều tra thông tin đáng tin cậy 1.Con đường khai thác thông tin Tích cực khai thác thông […]

Để có thể đều tra được nguồn tin chính xác trong dự án bất động sản, bạn cũng không thể thiếu được việc khai thác thông tin từ các cơ quan quản lý hoặc trực tiếp đi điều tra thông tin đáng tin cậy

1.Con đường khai thác thông tin

Tích cực khai thác thông tin từ các cơ quan quản lý.
Đây là những thông tin đáng tin cậy được các cơ quan quản lý cung cấp và cần tham khảo trong quá trình thẩm định. Ví dụ như, tờ khai nộp Cơ quan Thuế sẽ cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của chủ đầu tư thời gian gần đây. Bản tin tín dụng từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC sẽ cung cấp thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng của khách hàng vay vốn. Thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, quy hoạch phát triển các khu đô thị, cấp phép đầu tư cho các dự án BĐS…có thể được tìm thấy tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Sở Xây Dựng…tại địa phương. Căn cứ trên những nguồn thông tin chính thức này, bộ phận thẩm định tại Maritime Bank sẽ có thêm thông tin tham khảo về dự án đầu tư cũng như năng lực tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ đâu tư…để làm cơ sở cho việc thẩm định.
Các phương pháp điều tra thông tin trong dự án bất động sản phần 2

2. Trực tiếp đi điều tra nguồn tin

Bên cạnh các giải pháp bổ trợ thông tin ở trên, việc điều tra thông tin trực tiếp khi thực hiện thẩm định là một yêu câu rất quan trọng. Cán bộ thẩm định cân kiểm tra trực tiếp tại nơi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kiểm tra hồ sơ, thực hiện các cuộc phỏng vấn để thu thập thông tin từ Ban lãnh đạo công ty, cán bộ quản lý, những công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp…từ đó có thể đánh giá năng lực tổ chức quản lý của chủ đâu tư, trình độ chuyên môn, uy tín…
Đối vơi các dự án đâu tư BĐS, cán bộ thẩm định cân thực hiện khảo sát địa điểm thực hiện đâu tư dự án, đánh giá những thuận lợi và khó khăn. Ngoài ra cân tham khảo tại các cơ quan quản lý quy hoạch để xác minh các thông tin về quyền sử dụng đất, quy hoạch khu đất dự án. Trên cơ sở đó, cán bộ thẩm định có thể đánh giá một cách đây đủ, toàn diện chính xác về tình hình thực địa khu đất có đúng như
trong hồ sơ dự án chủ đâu tư cung cấp không.


Bài viết cùng chuyên mục